ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
CAMPING SOLEIL DES BASTIDES

Reservering van toeristische accommodatie of standplaatsen door particulieren

Contactgegevens van de dienstverlener :

 • Camping le soleil des bastides, SARL, R.C.S ALBI 843 706 334
 • 279, route de Cordes, 81140 Cahuzac sur Vère
 • Tel: 05 63 33 91 94, info@camping-le-soleil-des-bastides.fr,https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/

DEFINITIES :

ORDER ofRESERVATIE ofLOCATIE : Aankoop van diensten.

DIENSTEN:seizoensgebonden verhuur van accommodatie of kale staanplaatsen voor toerisme.

ACCOMMODATIE : Tent, caravan, mobiele recreatiewoning en lichte recreatiewoning.

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke verhuur van accommodaties of kale standplaatsen op de camping Le soleil des bastides, uitgebaat door ROMAGNY HEISSAT ANNES-SOPHIE SARL, ("de Aanbieder"), aan niet-professionele klanten ("de Klanten" of "de Klant"), op haar website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ouper telefoon, post of elektronische post (e-mails), of op een plaats waar de Aanbieder de Diensten op de markt brengt. Zij zijn niet van toepassing op de verhuur van standplaatsen voor mobiele recreatiewoningen (stacaravans) die onder een "recreatie"-contract vallen.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ouin schriftelijke vorm - op papier of elektronisch - in geval van een reservering via een andere weg dan een bestelling op afstand.

De Klant is verplicht ze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de Website en hebben, in voorkomend geval, voorrang op elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de Website of die door de Dienstverlener wordt meegedeeld op de datum waarop de Klant de Bestelling plaatst.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Dienstverlener geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

Onder de voorwaarden bepaald door de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese verordening inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de Klant het recht om op elk moment toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens, deze te corrigeren en zich ertegen te verzetten, indien de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf, evenals de gevolgen ervan, door te schrijven, per post en mits bewijs van identiteit, naar :

Camping le soleil des bastides
279, route de Cordes
81140 Cahuzac sur vère

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard, hetzij door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen vóór de uitvoering van de online bestelprocedure, hetzij door de algemene gebruiksvoorwaarden van deinternetsite https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/soit,in het geval van off-line reserveringen, door elk ander passend middel.

ARTIKEL 2 - VOORBEHOUDEN

De Klant selecteert op de website of op een door de Aanbieder toegestuurd document de diensten die hij wenst te bestellen, volgens de volgende modaliteiten: keuze van de datum, het type verblijf en de gewenste opties, inschrijving van de deelnemers aan het verblijf, keuze van de betalingswijze van het voorschot (of van het totaalbedrag van het verblijf indien de reservering van het verblijf minder dan 30 dagen voor de aankomst wordt gemaakt).

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de juistheid van de Bestelling te controleren en de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de Klant per e-mail of per post een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling heeft gestuurd, of door ondertekening van het contract in geval van een boeking rechtstreeks in de lokalen waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

Elke bestelling op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/constituevormt een contract tussen de Klant en de Dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn persoonlijk en mogen in geen geval worden overgedragen.

ARTIKEL 3 - TARIEVEN

De door de Aanbieder aangeboden Diensten worden geleverd tegen de prijzen die van kracht zijn op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/, of op enig ander informatiemedium van de Aanbieder, op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belasting en BTW.

De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener worden toegekend op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ouop elk informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn vast en onherroepelijk tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ , in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat aan de Klant wordt toegestuurd. Na deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is de Aanbieder niet langer gebonden aan de prijzen.

Zij omvatten niet de verwerkings- en administratiekosten, die aanvullend worden gefactureerd, onder de voorwaarden vermeld op dewebsite https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ouin de vooraf aan de Klant meegedeelde informatie (post, e-mail, enz.) en berekend vóór het plaatsen van de Bestelling.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur wordt opgesteld door de Verkoper en aan de Klant overhandigd ten laatste op het ogenblik van de betaling van het saldo van de prijs.

3.1. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting, die voor rekening van de gemeente wordt geïnd, is niet in de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt vastgesteld per persoon en per dag en varieert naar gelang van de bestemming. Deze moet worden betaald bij de betaling van de Dienst en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. ACOMPT

De vooruitbetaalde bedragen zijn voorschotten. Zij vormen een voorschot op de totale door de Klant verschuldigde prijs.

Een voorschot van 25% van de totale prijs van de levering van de bestelde Diensten is vereist wanneer de Klant de bestelling plaatst. Het moet worden betaald bij ontvangst van het definitieve huurcontract en bij het terug te zenden exemplaar worden gevoegd. Het zal worden afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling.

De Aanbieder heeft geen recht op terugbetaling indien de Klant minder dan 60 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert (behalve in de gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald:
- 30 dagen voor de aankomstdatum (op straffe van annulering van deze huur)
- uiterlijk de dag voor vertrek voor kampeerplaatsen.

4.2. BETALINGEN

Betalingen door de Cliënt worden pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Laattijdige betaling heeft de onmiddellijke betaling van alle door de Cliënt verschuldigde bedragen tot gevolg, onverminderd enige andere actie die de Dienstverlener in dit verband tegen de Cliënt kan ondernemen

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de bovenvermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.

ARTIKEL 5 - VERLENING VAN DIENSTEN

5.1. VERLENING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De accommodatie of kampeerplaats kan vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst worden betrokken en moet op de dag van vertrek vóór 10.00 uur worden verlaten.

Het saldo van het verblijf moet volledig betaald worden

 • 30 dagen voor de datum van aankomst (op straffe van annulering van deze huur)
 • ten laatste de dag voor vertrek voor kampeerplaatsen.

De accommodatie en de standplaatsen zijn ontworpen voor een bepaald aantal bewoners en kunnen niet door een groter aantal mensen worden bezet.

De accommodatie en de staanplaatsen moeten in dezelfde staat van netheid worden teruggegeven als bij de levering. Indien dit niet het geval is, zal de huurder een vast bedrag van 40, 60 of 95 € moeten betalen, afhankelijk van de accommodatie, voor het schoonmaken. Eventuele schade aan de accommodatie of de accessoires zal onmiddellijk worden gerepareerd op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de huurperiode moet precies dezelfde zijn als aan het begin.

5.2. BORGSOM

Voor de verhuur van accommodaties wordt een borgsom van 200 € van de klant gevraagd op de dag dat de sleutels worden overhandigd en deze wordt hem teruggegeven op de dag dat de verhuur eindigt, verminderd met eventuele reparatiekosten.

Een schoonmaakborg van 40, 60 of 95 euro zal ook worden gevraagd, afhankelijk van het type accommodatie.

Deze garantie vormt geen beperking van de aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6 - VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst, vervroegd vertrek of wijziging van het aantal personen (hetzij voor het gehele of een gedeelte van het geplande verblijf).

6.1. WIJZIGING

In geval van wijziging van data of aantal personen, zal de aanbieder trachten verzoeken om wijziging van datum zoveel mogelijk binnen de grenzen van de beschikbaarheid in te willigen, onverminderd eventuele extra kosten; in alle gevallen is dit slechts een inspanningsverplichting, aangezien de aanbieder de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of van een andere datum niet kan garanderen; in dergelijke gevallen kan een extra vergoeding worden gevraagd

Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur zal door de Aanbieder worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden geregeld in artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Voortijdig vertrek geeft geen aanleiding tot terugbetaling door de Verstrekker.

6.3. ANNULERING

In geval van annulering van de Reservering door de Klant na aanvaarding door de Aanbieder minder dan 60 dagen voor de geplande datum van de gereserveerde Huur, om welke reden dan ook behalve overmacht, zal het bij de Reservering betaalde voorschot, zoals gedefinieerd in artikel 4- BETALINGSVOORWAARDEN vandeze Algemene Verkoopvoorwaarden, automatisch door de Aanbieder worden verworven als schadevergoeding en geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

In alle gevallen van annulering zullen de verwerkings- en beheerskosten (artikel 3) door de aanbieder worden ingehouden

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN PANDEMIE

6.4.1In geval van gehele of gedeeltelijke sluiting van de vestiging tijdens de data van het geboekte verblijf (hetgeen gelijkgesteld wordt met een maatregel van geheel of gedeeltelijk verbod tot ontvangst van het publiek, voor zover de Klant rechtstreeks betrokken is bij de toepassing van deze maatregel), waartoe besloten is door de overheid, en die niet toe te schrijven is aan de Aanbieder, zullen de bedragen die de Klant vooruitbetaald heeft voor de boeking van het verblijf binnen 30 dagen terugbetaald worden.

De Dienstverlener is echter niet gehouden tot enige aanvullende vergoeding buiten deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2Onverminderd de bepalingen van artikel 6.3 ANNULERING, in het geval dat de Klant gedwongen is het gehele verblijf te annuleren als gevolg van overheidsmaatregelen die de deelnemers niet toestaan te reizen (algemene of plaatselijke opsluiting, reisverbod, sluiting van de grenzen), terwijl de camping wel aan zijn verplichting tot ontvangst van de Klanten kan voldoen, zal de Aanbieder de vooruitbetaalde bedragen terugbetalen.
In alle gevallen moet de Klant het bewijs leveren van de gebeurtenis die hem in aanmerking doet komen voor dit annuleringsrecht.

6.4.3Indien de klant een specifieke verzekering heeft afgesloten die de in artikel 6.4.1 of artikel 6.4.2 opgesomde risico's dekt, worden de door de klant ontvangen verzekeringsvergoedingen in mindering gebracht op het bedrag van de terugbetaling.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

7.1. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant die op een staanplaats of in een accommodatie verblijft, moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Een verzekeringsbewijs kan worden gevraagd aan de Klant voor de aanvang van de dienst.

7.2. DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan, onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaars. Zij worden aanvaard tegen een vergoeding, die verkrijgbaar is bij de aanbieder en ter plaatse of vooraf bij de online reservering moet worden betaald.

7.3. REGLEMENT VAN ORDE

Het huishoudelijk reglement is aangeplakt bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Cliënt is verplicht deze regels te lezen en na te leven. Zij zijn op verzoek verkrijgbaar.

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERRICHTER - GARANTIE

De Dienstverlener waarborgt de Klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek dat voortvloeit uit een ontwerp- of fabricagefout in de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van het bestaan van gebreken of een gebrek aan overeenstemming vanaf de levering van de Diensten. Elke klacht moet worden gericht aan het postadres van de camping of per e-mail aan het e-mailadres van de camping. Geen enkele klacht kan in aanmerking worden genomen voor een incident dat niet tijdens het verblijf aan de campingbeheerder werd gemeld.

De aanbieder zal de gebrekkig bevonden diensten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de kortst mogelijke termijn terugbetalen of (voor zover mogelijk) herstellen.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de daadwerkelijk door de Cliënt betaalde Diensten. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld of in gebreke worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering die te wijten zijn aan het optreden van een geval van overmacht, zoals gewoonlijk erkend in de Franse jurisprudentie.

De via de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ van de Aanbieder geleverde diensten voldoen aan de in Frankrijk geldende voorschriften.

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

Activiteiten in verband met de organisatie en verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode zijn niet onderworpen aan de herroepingstermijn die geldt voor verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L221-28 van de consumentenwet.

ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De dienstverlener, de schrijver van dit document, voert de verwerking van persoonsgegevens uit op basis van de volgende rechtsgrondslag

 • Of het legitieme belang dat door de dienstverlener wordt nagestreefd bij het nastreven van de volgende doeleinden:

- prospectie

- het beheren van de relatie met haar klanten en prospects,

- de organisatie van, de inschrijving voor en de uitnodiging tot de evenementen van de aanbieder,

- verwerken, uitvoeren, prospecteren, produceren, beheren en opvolgen van verzoeken en dossiers van klanten,

- het opstellen van akten voor haar cliënten.

 • Of om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen wanneer zij verwerking uitvoert met het oog op :

- de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de bestrijding van corruptie,

- facturering,

- boekhouding.

De dienstverlener bewaart de gegevens slechts zolang als nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en met inachtneming van de geldende regelgeving.

In dit verband worden de klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar met het oog op promotie en klantenwerving, onverminderd de bewaarplicht of verjaringstermijnen.

Wat de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme betreft, worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de relatie met de dienstverlener. Boekhoudkundig wordt het bewaard gedurende 10 jaar na het einde van de boekhoudkundige periode.

Gegevens van potentiële klanten worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname of inschrijving voor evenementen van de aanbieder heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de bevoegde personen van de dienstverlener.

Onder de voorwaarden van de Franse wet inzake gegevensbescherming en de Europese verordening inzake gegevensbescherming hebben personen recht op toegang, rectificatie, vragen, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben.

De personen op wie de verwerking betrekking heeft, hebben tevens het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvan de rechtsgrondslag het rechtmatige belang van de dienstverlener is, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie.

Zij hebben ook het recht om algemene en bijzondere richtlijnen vast te stellen waarin zij bepalen hoe zij de bovengenoemde rechten na hun overlijden willen uitoefenen

 • per e-mail aan het volgende adres: info@camping-le-soleil-des-bastides.fr
 • of per post op het volgende adres Romagny Heissat Anne-Sophie SARL, 279, route de Cordes, 81140 Cahuzac sur Vère
 • Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/estis eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke reproductie, distributie of gebruik van deze inhoud, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Bovendien behoudt de Dienstverlener alle intellectuele eigendomsrechten op alle foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die gemaakt zijn (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het verlenen van de Diensten aan de Klant. De Cliënt zal deze studies, tekeningen, modellen, prototypes enz. niet reproduceren of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, waaraan een financiële vergoeding verbonden kan zijn.

Hetzelfde geldt voor namen, logo's of, meer in het algemeen, elke grafische voorstelling of tekst die aan de Dienstverlener toebehoort of door hem wordt gebruikt en verspreid.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT - TAAL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de koop- en verkooptransacties gesloten in toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, zowel betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun opzegging, hun gevolgen en hun uitwerking, en die niet opgelost konden worden tussen de Dienstverlener en de Cliënt, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemeen recht.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

In het bijzonder kan hij zich kosteloos wenden tot de volgende ombudsman voor de consument:

CM2C, Centrum voor consumentenbemiddeling van bemiddelaars van justitie

14 rue Saint Jean

75017 PARIJS

Tel: 06 09 20 48 86

Mail: cm2c@cm2c.net

ARTIKEL 14 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent dat hij, alvorens zijn Bestelling te plaatsen, op leesbare en begrijpelijke wijze in het bezit is gesteld van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en gegevens bedoeld in de artikelen L 111-1 tot en met L111-7 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, naast de informatie die vereist is krachtens de Ordonnantie van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie van de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in de openluchtsector en in het bijzonder

 • de essentiële kenmerken van de diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken diensten;
 • de prijs van de Diensten en de daarmee verband houdende kosten;
 • informatie over de identiteit van de aanbieder, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet uit de context blijkt;
 • informatie over wettelijke en contractuele garanties en de uitvoering ervan; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;
 • de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 • informatie over beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) bestelt op de website https://camping-le-soleil-des-bastides.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afziet van het recht zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn aan de Dienstverlener.